Działania przeciwpowodziowe

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obliczu takich zagrożeń jak powódź, jest dla mnie priorytetem. Dlatego podjąłem działania, które mają na celu przeciwdziałać powodziom, a także wspierać tych, którzy w ich wyniku stracili swój dobytek.
W mieście pojawił się więc system ostrzegania przed powodzią. Obejmuje on m.in. specjalne SMSy i wskaźniki stanu wód znajdujące się na najbardziej zagrażających Bieruniowi rzekach. Wybudowano i wyposażono gminne magazyny przeciwpowodziowe, zakupiono specjalny sprzęt pożarniczy – wysokowydajną pompę oraz wszędołaz, który jest niezbędnych w przypadku powodzi. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna, która ma za zadanie regularny przegląd przepustów na wałach. Bieruń jest więc odpowiednio przygotowany na przyjęcie ewentualnej „wielkiej wody”.
Bierunianie, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, otrzymali wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miasto podpisało też porozumienie z Kompanią Węglową, która zobowiązała się do wybudowania budynku wielorodzinnego dla mieszkańców ul. Hodowlanej, najbardziej narażonej na podtopienia. Budynek powstał w okolicy ul. Homera.
Swoją wiedzą dotyczącą ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły podzieliliśmy się podczas konferencji dotyczącej Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, którą zorganizowaliśmy w naszym mieście w 2011 roku. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Minister MSWiA Jerzy Miller, Sekretarz Stanu MSWiA Tomasz Siemoniak oraz wojewodowie.
Konferencja była okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i podzielenia się metodami przeciwdziałania w obliczu tego typu zagrożeń.